Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Begaafde leerlingen hebben behoefte aan passend onderwijs, waarbij zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op eigen niveau. Speciaal voor scholen biedt Talento de mogelijkheid om het lesprogramma aan te passen op de individuele ontwikkeling van begaafde leerlingen door de leerkracht te informeren en te begeleiden.

Passend onderricht voor kleuters

Kleuters in de leeftijd van 4-6 jaar kunnen reeds geconfronteerd worden met onderwijs dat niet past bij hun interesses en niveau. Door het kleutermateriaal te verrijken kunnen begaafde leerlingen van deze leeftijdsgroep op de juiste wijze gestimuleerd worden, waarbij ze de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

Door de lessen reeds op jonge leeftijd aan te passen kan voorkomen worden dat kleuters zich vervelen en een betere doorstroom kunnen maken naar groep 3. Een specialist kan de school uitgebreid informeren over en begeleiden bij de verschillende mogelijkheden waarbij de hoogbegaafde leerling centraal staat.

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen van 4 tot 12 jaar

Natuurlijk gaat de begeleiding door als een kind naar groep 3 gaat. Voor de groepen 3 – 8 is er een groot aanbod ontwikkelt dat inspeelt op de begaafdheid en talenten van de leerling. Hierbij kan gedacht worden aan compacten of verrijken in de groep, maar ook uitdagend onderricht in een peergroep. Leerkrachten worden vooraf uitgebreid geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden, aangezien zij de aangewezen persoon zijn om de leerlingen te begeleiden.

Samen werken aan een passend lesprogramma

Voor het optimaal laten functioneren van een aangepast lesprogramma is de samenwerking van ouders, leerling en leerkracht van eminent belang. Door een duidelijk programma op te stellen worden alle partijen actief betrokken en kan de leerling de beste begeleiding krijgen en zich ontwikkelen. Hierdoor voelen hoogbegaafde en getalenteerde kinderen zich thuis op school en kunnen zij zich in eigen tempo verder ontplooien tot een volwaardige schakel in een moderne en steeds veranderende maatschappij.

Wij kunnen jou uitgebreid informeren over de verschillende mogelijkheden over passend onderwijs voor begaafde kinderen. Wij informeren niet alleen, maar staan ook klaar om jou als leerkracht te begeleiden, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen en eisen van de school, de leerkracht, de ouders en de leerling.

Informatie voor scholen Informatie voor ouders

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer